Raad van toezicht


Raad van toezicht bij Arcade

Bij het bestuursmodel dat Onderwijsstichting Arcade heeft gekozen is sprake van twee organen: een bestuur en een raad van toezicht. Er is daarmee sprake van zogenaamd organiek gescheiden toezicht. Het bestuur stuurt de stichting, de raad van toezicht ziet toe op de wijze van besturen door het bestuur. Een raad van toezicht heeft ten opzichte van het bestuur een toezichthoudende rol, een werkgeversrol en een advies-/klankbordrol. Arcade werkt met een raad van toezicht met vijf zetels.
 
College van bestuur bij Arcade

Bij Arcade wordt het college van bestuur ingevuld door één bestuurder, tevens daarmee voorzitter van het college. Het college van bestuur is het bevoegd gezag, zoals dat in de Wet op het primair onderwijs is bepaald.
 
Rol gemeenteraad

Omdat Onderwijsstichting Arcade openbaar onderwijs betreft houden de gemeenteraden van de gemeente Hardenberg en Coevorden op afstand toezicht. Zij doen dit doordat zij uiteindelijk nieuwe interne toezichthouders als lid van de raad van toezicht benoemen. Een nieuw lid wordt voorgedragen door de oudergeleding of de personeelsgeleding van de GMR dan wel door de raad van toezicht zelf. De vijf zetels zijn hiervoor in overeenstemming met de Wet medezeggenschap op scholen onderling verdeeld. Daarnaast ontvangen de gemeenteraden elk jaar de jaarstukken van de stichting en de begroting.
 
Leden raad van toezicht

M.D.F.H. van Herwijnen (voorzitter)
M.I. Jéliazkova
M. Sprenger
B. Sauer
W.H. Dommerholt
 
Vergaderingen van de raad van toezicht

Omdat Onderwijsstichting Arcade openbaar onderwijs verzorgt, zijn de vergaderingen van de raad van toezicht in beginsel openbaar. De eerstvolgende vergaderingen vinden plaats op:

Governance handboek

Onderwijsstichting Arcade is bezig een handboek samen te stellen van de belangrijkste documenten die de governance van de stichting weergeven. Hieronder treft u de eerste documenten aan die inmiddels een plek in dit handboek in wording hebben gevonden.