De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)


De GMR is een overlegpartner van Het College van Bestuur en spreekt over onderwerpen die in het strategisch beleidsplan staan vermeld.  Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de GMR. De GMR is actief in de beleidsvoorbereiding en heeft, t.a.v. besluitvorming, instemming of adviesrecht dat is vastgelegd in het reglement. Bovenschoolse onderwerpen die jaarlijks aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:  het vakantierooster, het bestuursformatieplan  en de kwaliteitszorg. 
 

Medezeggenschap op de scholen


Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die beleid en informatie van de eigen school met de schooldirecteur bespreekt, daarop advies geeft of daaraan instemming verleent. De MR bestaat uit gekozen ouders en personeelsleden.