Woo verzoek (Wob verzoek)


In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat u een verzoek kunt doen om documenten openbaar te maken bij bestuursorganen, dus ook bij Onderwijsstichting Arcade. Dit heet een Woo verzoek. Veel gegevens zijn openbaar, maar niet alle documenten zijn openbaar gemaakt. De Woo of andere wetgeving bepaalt of bepaalde informatie geschikt is om openbaar te maken. Alle documenten die al openbaar zijn gemaakt, kunnen niet met een Woo-verzoek worden opgevraagd. U kunt uw Woo verzoek schriftelijk doen. Onderwijsstichting Arcade neemt Woo verzoeken per e-mail niet in behandeling.
 

Voorwaarden


Uw Woo verzoek gaat over informatie over beleid van Onderwijsstichting Arcade, inclusief de voorbereiding en de uitvoering ervan. U moet in uw verzoek aangeven welke informatie u precies wilt hebben, of over welke zaak het gaat. Wij moeten voldoen aan uw Woo verzoek, behalve als wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

U geeft in uw Woo verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen. Is uw verzoek niet specifiek genoeg, dan hoeven wij het verzoek niet te behandelen.
 

Reden om de Woo verzoek te weigeren


De redenen om uw verzoek te weigeren staan in de Wet Open Overheid (Woo). Er zijn absolute weigeringsgronden. In die gevallen mag de informatie niet worden verstrekt. Bij relatieve weigeringsgronden maakt Onderwijsstichting Arcade een afweging tussen het belang van geheimhouding en het belang van openbaarmaking van de informatie. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen.

Informatie die al openbaar is, hoeft niet nogmaals geopenbaard te worden. Onderwijsstichting Arcade kan dan volstaan met een verwijzing naar de vindplaats van de al openbare documenten.
 

Besluit Woo verzoek binnen 4 weken


Wij nemen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, een besluit op uw verzoek. Wij kunnen dit met 2 weken verlengen.
 

Woo-verzoek indienen


U kunt uw Woo verzoek indienen middels een schriftelijk verzoek, gericht aan het bestuur van Onderwijsstichting Arcade, Postbus 277, 7770 AG Hardenberg. U krijgt na ontvangst een ontvangstbevestiging. Voor meer informatie kunt u bellen met het telefoonnummer 0523-624330. Wij hebben een contactpersoon WOO aangewezen. Dit is de heer G.J. Stegeman.