Klachtenregeling


Inleiding

Wij doen ons best om een goede onderwijsorganisatie en een goede school te zijn. Dit betekent, dat wij graag meewerken aan de ontwikkeling van uw kind. Maar er kunnen situaties zijn, waarover u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Wij kunnen dan zo snel mogelijk met u hierover praten. Samen met u kunnen we daarna op zoek gaan naar een passende oplossing.

Waarom een klachtenregeling?

Het schoolbestuur beschikt over een klachtenregeling. Hierin staat onder andere dat voor de afhandeling van klachten een vertrouwenspersoon is aangesteld.

Onderwijsstichting Arcade is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie. De klachtenregeling ligt op school ter inzage en is terug te vinden op www.onderwijsstichtingarcade.nl

Wat moet u doen als u een klacht hebt over de school?

Bij een klacht adviseren wij u om de hiernavolgende stappen 1 t/m 5 te doorlopen. U kunt ook rechtstreeks een klacht neerleggen bij de vertrouwenspersoon of bij het College van Bestuur, maar het verdient aanbeveling om een klacht zo mogelijk op te lossen op de plaats waar deze is ontstaan.

Stap 1: Groepsleerkracht

Als u klachten heeft over de gang van zaken in de groep, kunt u dit het beste bespreken met de betrokken groepsleerkracht(en).

Stap 2: Directeur 

Als praten met de groepsleerkracht naar uw mening geen oplossing biedt of wanneer u een klacht heeft over de algemene gang van zaken op school, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, dan zal de directeur u doorverwijzen naar het schoolbestuur.

Stap 3: College van Bestuur

U kunt schriftelijk en ondertekend en binnen een jaar na het gebeuren een klacht indienen bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur kan besluiten de klacht zelf af te handelen. Hiervan is sprake wanneer het College van Bestuur van mening is, dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Mocht dit na een enkel gesprek niet lukken, dan verwijst het College van Bestuur u door naar de vertrouwenspersoon.

Indien het College van Bestuur bij het bestuderen van de klacht van mening is dat de klacht niet op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld, dan verwijst het College van Bestuur u direct door naar de vertrouwenspersoon.

Stap 4: Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon neemt kennis van uw klacht en gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zo nodig zal de vertrouwenspersoon u desgewenst begeleiden bij de indiening van uw klacht bij de Landelijke Klachten Commissie.

Stap 5: Landelijke Klachten Commissie

Als u uw klacht bij de Landelijke Klachten Commissie indient betekent dit, dat uw klacht aan een onafhankelijke commissie wordt voorgelegd. De klacht kan schriftelijk worden afgedaan of door middel van een hoorzitting. Hierin worden de klager en de aangeklaagde in de gelegenheid gesteld het woord te voeren.

De commissie komt uiteindelijk met een advies, met daarin een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht. Het College van Bestuur deelt het advies mee aan de klager en de aangeklaagde. Het College van Bestuur deelt tevens mee, of er naar aanleiding van het advies maat-regelen worden genomen en zo ja, welke. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de website van de Commissie Onderwijsgeschillen.

Adressen

Bestuur

College van Bestuur van Onderwijsstichting Arcade
Postbus 277
7770  AG  Hardenberg
tel: 0523-624330
www.onderwijsstichtingarcade.nl

Vertrouwenspersoon

mevr. Godelein Wegter
tel: 06 52 10 66 12
e-mailadres: contact@godelein.nl

Landelijke Klachtencommissie

Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
www.onderwijsgeschillen.nl

Inspectie

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u contact opnemen met:

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
tel: 0900 -1113111
www.onderwijsinspectie.nl